Kieltenopiskelun digitaaliset oppimisympäristöt: 5 vinkkiä eriyttämiseen

Eriyttävä opettaminen tarkoittaa opetuksen sisältöjen ja järjestelyiden valitsemista tarkoituksenmukaisesti.  Tehtävien laatimisesta alkaen on tulee ottaa huomioon jokaisen oppijan yksilöllinen taitotaso ja mahdolliset oppimisvaikeudet. Tavoitteena on paitsi opiskeltavien asioiden oppiminen, myös oppijoiden vahvuuksien huomioiminen ja itsetunnon vahvistaminen. Eriyttävä opetus vastaa yksilöllisen oppimisen tarpeisiin.

Lyhyesti sanottuna, eriyttämisellä pyritään ohjaamaan oppilasta oppimaan tavalla, joka hänelle parhaiten sopii. Mutta miten eriyttäminen onnistuu käytettäessä digitaalisia oppimisympäristöjä tai etänä opettaessa?

Digitaalisuus vs. kirjat

Digitaaliset oppimisalustat eivät yksinään ole ratkaisu eriyttävään opettamiseen, mutta ne voidaan suunnitella tukemaan vuorovaikutuksellista ja monikanavaista oppimista perinteisiä oppikirjoja paremmin. Digitaalinen oppimisympäristö voi tarjota huomattavasti monipuolisempia sisältöjä ja materiaaleja vastaamaan erilaisia oppimistilanteita ja -tarpeita. Digitaalisten oppimisympäristöjen käyttö kielenopetuksessa ei tarkoita, että kirjoista tulisi luopua täysin, vaikkakin vuoteen 2020 mennessä markkinoille on jo ilmestynyt palveluntarjoajia, jotka kattavat lähes kaikki kieltenopetuksen osa-alueet. 

Haasteena on, kuinka löytää kieltenoppimisympäristö, joka tukisi erilaisia kieltenoppijoita. Alla viisi vinkkiämme hahmottamaan eriyttämistä digitaalisessa kieltenopetuksessa! Vinkit toimivat myös hyvinä kriteereinä oppimisalustaa valitessa.

Viisi vinkkiä eriyttämiseen digitaalisessa kieltenopetuksessa

1.       Reaaliaikainen palaute ja tekoäly opiskelijan apuina

 

Tekoäly auttaa oppijoita kohti oikeaa vastausta. Esimerkiksi oikeinkirjoitukseen ohjaava työkalu kertoo, mikäli vastaus lähtee kohti väärää suuntaa. Kun oppijat saavat reaaliaikaista palautetta ja heidän suorituksensa palkitaan, niin turhautuminen vähentyy ja motivaatio oppimiseen säilyy paremmin!

2.       Eri aisteja hyödyntävät vastausmahdollisuudet

Moni digitaalinen oppimisympäristö mahdollistaa tehtäviin vastaamisen paitsi kirjoittamalla, myös puhumalla tai pelaamalla. Oppilas voi kuunnella sanoja, mikäli niiden kirjoitusasu on vielä vieras. Erilaiset vaihtoehdot antavat oppilaille mahdollisuuden hyödyntää omia, yksilöllisiä kykyjään ja vahvuuksiaan yhden mallin oppimisen sijaan.

3.       Helppokäyttöisyys, selkeys ja toimivuus

Jotta kielten oppiminen voisi onnistua kaikilta, tulee oppimisympäristöjen olla tarpeeksi selkeitä ja intuitiivisia. Tämän takia oppimisympäristöltä tulee vaatia selkeyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Lisäksi sovelluksen tulisi toimia kaikilla laitteilla, myös älypuhelimilla.

4.       Oppilaiden seuranta opettajan apuna

Eriyttämisen edellytyksenä on, että opettaja voi seurata oppijoiden yksilöllistä edistymistä. Digitaaliset työkalut mahdollistavat sen, että opettaja voi parhaimmillaan nähdä yhdellä silmäyksellä, miten kukin oppilas on edennyt tehtävissään. Vahvuuksien ja kehityskohtien havaitseminen helpottuu tällöin huomattavasti, minkä jälkeen opettaja voi keskittyä tukemaan niitä, joilla on oppimisessa haasteita.

5. Tehtävien muokkaaminen tilanteeseen ja osaamistasoon sopivaksi

Digitaalisten materiaalien muokkaamisen tulisi olla helppoa ja tehtävien muokattavissa vastaamaan oppijoiden tasoa. Tällä tavoin jokaisella säilyy mahdollisuus päästä eteenpäin juuri omalla osaamistasollaan. 

Reactored vähentää todistetusti pudokkaiden määrää

Reactored-kieltenoppimisympäristö on kehitetty vastaamaan monenlaisten oppijoiden tarpeita. Se sisältää lukuisia interaktiivisia tehtävämalleja, joilla opiskeleminen on hauskaa ja mielekästä. Oppijoilla on mahdollisuus valita vastaustyyli kuhunkin tehtävään, eli he voivat päättää, vastaavatko he kirjoittamalla tai valitsemalla. Alusta on erinomainen tehtävien ”drillaamiseen”, eli useita kertoja toistamiseen erilaisilla vastaustyyleillä. Opettajamme ovatkin kertoneet Reactoredin tuoneen loistavia oppimistuloksia, sillä pudokkaiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Lue lisää

Mikäli olet kiinnostunut kokeilemaan Reactoredia, tilaa kuukauden ilmainen kokeilujakso täältä. 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Reactored uudistuu

Viimeisin päivitysjulkaisu tuo muutoksia käyttöliittymän audiovisuaaliseen ilmeeseen, tehtävätyyppeihin sekä opettajan työkaluihin.

Lue lisää »