Kuinka valita pedagogisesti laadukas digitaalinen oppimisympäristö?

Koulumaailman digitalisoituessa vauhdilla, kasvaa samalla erilaisten opetuskäyttöön suunniteltujen ratkaisujen määrä ja tarjonta nopeasti. Miten koulujen päättävät tahot voivat varmistua digitaalisten oppimisympäristöjen pedagogisesta laadukkuudesta? On tärkeää, että ratkaisuille on olemassa kriteeristö, joka ottaa huomioon esimerkiksi opetuksen tavoitteet, pedagogisen lähestymistavan sekä käytettävyyden. Opetushallitus ja Education Alliance Finland julkaisivat loppuvuodesta 2021 uuden ohjeiston, joka auttaa arvioimaan tuotteita ja tukee hankintoja tekeviä henkilöitä sovellusten valinnassa.

digitaalinen sovellus kielille

Pedagogisen laatumääritelmän avulla voidaan arvioida systemaattisemmin digitaalisen oppimisympäristön opetuksellista laatua. Laatumääritelmän lisäksi opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee huomioida myös tietosuoja-asiat, kuten EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä tietosuojalain.

Tässä tekstissä käymme läpi kriteerejä ja arvioimme, kuinka Reactored täyttää laadukkaalle digitaaliselle ympäristölle annettuja määritelmiä. Reactored on jo vuonna 2020 saanut Education Alliancen laadukkaan koulutustuotteen sertifikaatin

Pedagogiset kriteerit muodostuvat neljästä pääkohdasta:

  • yhteisöllinen ja yksilöllinen oppiminen
  • luova ja itseilmaisullinen oppiminen
  • toiminnallinen ja tutkiva oppiminen
  • oppimaan oppiminen.

1. Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppiminen

Pedagogiset ohjeet kehottavat huomioimaan yhteisöllisen ja yksilöllisen oppimisen näkökulmia sovelluksia valittaessa. Ympäristöjen tulisi kannustaa osallistumaan yksilöllisin tavoin ja tarjota mahdollisuus ryhmätyöskentelyyn. 

Reactoredia suositellaan käyttämään luokan edessä tapahtuvan opetuksen lisänä. Se toimii harjoittelualustana, jossa ryhmä saa opetukseen liittyviä tehtäviä itsenäisesti ratkaistavaksi. Sovellus tukee itseohjautuvaa työskentelyä, ja opettaja voi halutessaan asettaa koko ryhmälle yhteisiä oppimisen tavoitteita. 

Reactoredin yhteistyössä kieltenopettajien kanssa luomat oppisisällöt on rakennettu opetussuunnitelmien mukaisesti ja niissä on otettu huomioon kulttuurinen moninaisuus ja tasa-arvo. Sovelluksemme saavutettavuuteen on panostettu esimerkiksi mahdollistamalla erilaisia kirjautumisen tapoja. Reactoredissa pystyy kuuntelemaan kaikki tekstit, mikä auttaa lukivaikeuksista kärsiviä oppijoita.

Reactored on laadukas oppimisympäristö

2. Luova ja itseilmaisullinen oppiminen

Digitaalisten ympäristöjen tulee luoda oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia esimerkiksi luovuuden, ongelmien ratkaisun ja pelillisyyden kautta. Reactored antaa oppijalle liikkumatilaa ja vaihtoehtoja, sillä he voivat valita itse vastaamisen tyylin sekä tehtävien haastavuuden tason. Tehtäviin voi vastata oppilaan oman valinnan mukaan valitsemalla, puhumalla tai kirjoittamalla. Lisäksi oppija voi opiskella helposti ympäristössä ylimääräisiä tehtäviä, ja hänellä on myös vapaa pääsy 8 eri kielen kursseihin.

3. Toiminnallinen ja tutkiva oppiminen

Aktiivisuus ja toiminnallisuus ovat tärkeitä ulottuvuuksia oppimisessa. Reactoredissa on käytössä useita pelillisiä ominaisuuksia, jotka lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja antavat oppilaalle mahdollisuuksia tuoda osaamistaan esiin erilaisin tavoin. Yksilöllisen tuen menetelmät lisäävät oppijan omien taitojen ja itsetuntemuksen hahmottamista.

oppimaan oppiminen

4. Oppimaan oppiminen

Oppijan tarpeet on otettava huomioon siten, että sovellus tarjoaa mahdollisuuksia suunnitella omaa opiskeluaan. Erilaisten työtapojen valitsemismahdollisuus ja yksilöllisen etenemisen vaihtoehdot auttavat itsenäisessä oppimisessa. Reactored auttaa oppijaa hahmottamaan tämän omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä myös ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita. Hän etenee sovelluksessa tasolta toiselle ja saa kannusteita opiskella eteenpäin. Tärkeää on myös oikeaan suuntaan ohjaava tuki – esimerkiksi oikeinkirjoitusta tukee Reactoredissa avustaja, joka antaa oppijalle vihjeen seuraavasta kirjaimesta. Opettajan teksteihin lisäämillä pikakäännöksillä on puolestaan helppoa selvittää sanojen merkitys. Oppijalla on aina keino päästä eteenpäin tehtävässä, mikä lisää myönteisiä tuntemuksia omaa osaamista ja oppimisprosessia kohtaan.

Laadukkaan digitaalisen oppimisympäristön valinta

Reactored on luotu erilaisia oppijoita ajatellen. Se huomioi oppijoiden aitoja kokemuksia ja tarpeita sekä antaa heille tietoa, jolla analysoida omaa osaamista monipuolisesti. On kuitenkin mahdotonta, että yksi sovellus täyttäisi laajassa mielessä kaikki opetussuunnitelman pohjalta luodut pedagogiset kriteerit oppimisympäristölle – eikä se ole tarkoituskaan. Opettaja voi sovelluksen valinnassa pohtia, minkä oppimiseen tai opetukseen liittyvän ongelman haluaa ratkaista, tai mihin ensisijaiseen tarkoitukseen hän haluaa löytää digitaalisen ratkaisun. Kriteeristöstä on apua mietittäessä sitä, minkälaisia ominaisuuksia palvelusta tulisi löytyä tiettyjen taitojen kehittämiseen. Valinnassa kannattaa siis ensin suunnitella strategia tai painopisteet olemassa olevien tarpeiden mukaan. Sen jälkeen tulee valita näihin toiveisiin ja tarpeisiin sitoutunut kumppani, jonka kanssa lähteä rakentamaan oppilaitokselle soveltuvaa, laadukasta digitaalista oppimisympäristöä.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Reactored uudistuu

Viimeisin päivitysjulkaisu tuo muutoksia käyttöliittymän audiovisuaaliseen ilmeeseen, tehtävätyyppeihin sekä opettajan työkaluihin.

Lue lisää »
Keuda

Keuda

asiakastarinat Keuda: Reactored-kieltenoppimisympäristöä käytetään laajasti kaikilla toimipisteillä ammattikielten ja YTO-kielten opetukseen Reactored ja Keski-Uudenmaan koulutusyhtymä Keuda ovat tehneet yhteistyötä kieltenopetuksessa on vuodesta 2019 lähtien. Reactoredia

Lue lisää »